.: Kalendarium (1941-1944)
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

Kalendarium:
- 1941
- 1942
- 1943
- 1944


1941

20.VII -

SS-Brigadenführer, dowódca SS i policji w dystrykcie lubelskim Odilo Globocnik, "pełnomocnik dla zorganizowania placówek SS i policji na nowych obszarach wschodnich", otrzymał od Reichsführera i dowódcy policji niemieckiej Heinricha Himmlera wytyczne, w myśl których miał zorganizować obóz koncentracyjny dla 25.000 - 50.000 więźniów w celu zatrudnienia ich w warsztatach i budowach SS i policji. Reichsführer zaakceptował powołanie w Lublinie przez SS-Gruppenführera Pohla odpowiedniej placówki, która by koordynowała i kierowała wszelkimi pracami budowlanymi. Zadania te otrzymał powstały Centralny Zarząd Budowlany Formacji Wojskowych SS i Policji w Lublinie (Zentralbauleitung der Waffen SS und Polizei Lublin).

1-2.VIII -

W Lublinie odbyła się konferencja w sprawie budowy obozu. Uczestniczył w niej przedstawiciel Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych SS-Standartenführer Karl Otto Koch - komendant obozu w Buchenwaldzie, później komendant obozu na Majdanku.

1.IX -

Inspektorat Obozów Koncentracyjnych skierował do służby w sztabie komendantury organizującego się obozu na Majdanku pierwszych SS-manów z KL Buchenwald.

5. IX -

Przybyli skierowani do służby w sztabie komendantury obozu na Majdanku z KL Gross-Rosen SS-mani Alfred Gregorek i SS-Rottenführer Emil Laurich, który pełnił już służbę w obozach koncentracyjnych w Neuengamme, w Oświęcimiu i w Gross-Rosen. Na Majdanku został odkomenderowany do Oddziału II (Oddział Polityczny). Pracując następnie w Oddziale III (Obóz więźniarski), był znany więźniom jako wykonawca wyroków śmierci.

22.IX -

Szef Głównego Urzędu Budowlanego SS na podstawie decyzji Himmlera polecił Centralnej Inspekcji Budowlanej w Lublinie niezwłocznie przystąpić do budowy obozu dla 50 tys. więźniów. W pierwszym etapie, zgodnie z przekazanymi w Berlinie wskazówkami i przesłaną dokumentacją, miały być zbudowane pomieszczenia dla 5 tys. więźniów.

26.IX -

SS-Standartenführer Koch sporządził notatkę o bezpłatnym przekazaniu przez gubernatora dystryktu lubelskiego Emila Zörnera terenu pod budowę obozu "Kriegsgefangenenlager" w Lublinie

27.IX -

Ukazuje się następny rozkaz Kammlera o natychmiastowym przystąpieniu do budowy obozu w Lublinie dla 50 tys. jeńców wojennych, skierowany do Obersturmführera SS Wolfganga Groscha - pełnomocnika specjalnego do budowy obozów jenieckich przy Centralnej Inspekcji Budowlanej SS w Lulinie.

30.IX -

Komendanturę obozu umieszczono w Lublinie przy ul. Ogrodowej 12, w budynku należącym uprzednio do Kurii Biskupiej.
Dla załogi wartowniczej obozu przydzielono pomieszczenia w budynku szkoły im. Vetterów przy ul. Bernardyńskiej 14 (obecnie J. Dąbrowskiego).
- SS-Hauptsturmführer dr Max Popiersch zostaje przeniesiony z obozu w Oświęcimiu do obozu w Lublinie na stanowisko Lagerarzta w celu zorganizowania szpitala więźniarskiego.

7.X -

Centralny Zarząd Budowlany w Lublinie opracował plan obozu na Majdanku zakładający budowę 10 pól więźniarskich w tym 5 regularnych prostokątów i 5 nieregularnych w kształcie trapezów. Obszar obozu wynosił 62,90 ha. Całość obozu oraz poszczególne pola otaczać miało podwójne ogrodzenie z drutu kolczastego. Wokół niego po stronie zewnętrznej planowano budowę 25 wież strażniczych. Łącznie zbudować miano 236 baraków, w tym 207 mieszkalnych dla więźniów.

20.X -

Specjalny pełnomocnik do budowy obozu Grosch sporządził sprawozdanie ze stanu zaawansowania robót budowlanych, z którego wynika, że na Majdanku zostały umocnione drogi dojazdowe oraz wykonano ogrodzenie wokół obozu kwarantanny z pali drewnianych i drutu kolczastego, zaś ogrodzenie całości jest w budowie. Pierwsze baraki składające się z czterech ścian i dachu są już przygotowane, 15 wagonów elementów baraków jest już w drodze.

21.X -

Szef Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych przekazał do wiadomości komendantów sygnatury uzupełniające, pod którymi prowadzona miała być korespondencja dotycząca radzieckich jeńców wojennych m.in. w sprawach naturalnej śmierci (14 f 7), samobójstw i nieszczęśliwych wypadków (14 f 8), zastrzelenia w czasie ucieczki (14 f 9), zranienia na skutek użycia broni (14 f 10) i egzekucji (14 f 14).

23.X -

Berlińska firma K.Kori nadesłała projekty techniczne różnych rozwiązań budowy pieców krematoryjnych. Propozycje zostały wykorzystane przy budowie krematorium na terenie obozu.
- Szef Głównego Urzędu Gospodarczo-Budowlanego SS Kammler przesłał Reichsführerowi SS Himmlerowi sprawozdanie ze stanu prac budowlanych obozów w Oświęcimiu i w Lublinie, z którego wynika, że w obozie jenieckim w Lublinie umocnione zostały drogi, wykonano ogrodzenie obozu - kwarantanny, natomiast prace przy ogrodzeniu całości obozu oraz budowie kuchni i ustępów są realizowane. Studnia dla potrzeb obozu została już wykonana. Prowizoryczne pomieszczenia mieszkalne, składające się z zewnętrznych ścian i dachu, dla 20 tys. jeńców zostaną wykonane do połowy listopada. Budowę dalszych baraków będą sukcesywnie wykonywać jeńcy. 25.X - Z obozu Flossenbürg odkomenderowano do sztabu komendantury do oddziału II SS-Scharführera Josefa Fischera, zatrudnionego następnie w lutym 1942 r. w IV kompanii wartowniczej.

29.X -

Inspektorat Obozów Koncentracyjnych polecił komendanturze obozu na Majdanku (rozkaz ten dotyczył także pozostałych obozów) nadsyłać meldunki o nienaturalnej śmierci więźniów.
- W październiku przybył pierwszy transport więźniów liczący ok. 2 tys. osób. Byli to jeńcy radzieccy przebywający dotąd w obozie w Chełmie Lubelskim. Umieszczono ich we wsi Dziesiąta w stodole Michała Rodaka położonej w pobliżu terenów przeznaczonych pod obóz.

1.XI -

Kammler wydał decyzję o powiększeniu obozu, zalecając Centralnemu Zarządowi Budowlanemu budowę obozu jenieckiego w Lublinie dla 125 tys. jeńców wojennych.

8.XI -

Komendantura opracowała tymczasowy regulamin dla służby wartowniczej w obozie jenieckim w Lublinie. Dotyczyły zabezpieczenia terenu i zachowania się wartowników na służbie oraz określał zadania oficera dyżurnego.

11.XI -

Według sprawozdania Kammlera pracę budowlane w obozie lubelskim zaawansowane były już na tyle, że obóz mógł przyjąć 10 tys. jeńców, a w czasie najbliższych dziesięciu dni dalszych 10 tys. osób. Zakończono budowę 9 baraków więźniarskich, 5 kolejnych bloków było w budowie. Zwieziono też elementy do montażu 25 baraków. Ogrodzenie obozowe zostało wykonane w 50%. Tempo prac budowlanych oceniono jednak jako nie zadawalające w związku z brakiem odpowiedniej liczby samochodów ciężarowych oraz siły roboczej. Z zatrudnionych 500 jeńców jedynie 30% było zdolnych do pracy.

15.XI -

Z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu przybył SS-Obersturmführer Erich Muhsfeldt, obejmując kierownictwo komanda do grzebania zwłok. Z chwilą uruchomienia na Majdanku krematoriumś został jego szefem.
- Z obozu Mauthausen przybyli skierowani do pracy w sztabie komendantury SS-Scharführerzy: Josef Leipold, Josef Wunder; SS-Unterscharführerzy: Franz Unger, Wilhelm Sieberer; SS-Rottenführerzy: Hans Sombeck, Georg Wallisch, Walter Biernat; SS-Sturmann Heinz Krüger

27.XI -

Przybył pierwszy transport więźniów politycznych - lekarzy z obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.

Listopad -

Komendantem obozu został SS-Standartenführer Karl Otto Koch.

1.XII -

Komendantura obozu na Majdanku wydała instrukcję dla oddziałów wartowniczych w obozie przy ul. Lipowej 7, gdzie mieściły się Niemieckie Zakłady Zaopatrzenia. Osadzeni tam byli Żydzi - jeńcy wojenni.
- Do obozu przybył lekarz SS-Untersturmführer Josef Trzebiński oraz sanitariusz SS-Unterscharführer Herbert Hansen.

8.XII -

Heinz Kammler wystosował do Centralnego Zarządu Budowlanego SS rozkaz, w którym - powołując się na swoje pismo z 1 listopada - poleca rozszerzenie budowy obozu jenieckiego w Lublinie dla 150 tys. jeńców wojennych oraz niezbędnych zakładów gospodarczych i warsztatów, budowę wielkiej pralni, odwszalni, krematorium oraz zakładów pracy dla więźniów. Poleca jednocześnie przedłożyć plan i zapotrzebowanie na środki finansowe.

12.XII -

Szef Głównego Urzędu Budowlanego SS Kammler poinformował Reichsführera SS o stanie prac budowlanych w obozie. Według sprawozdania w 50% wykonano ogrodzenie obozu, postawiono 26 baraków, a 30 znajduje się w budowie. Postęp prac budowlanych hamuje brak siły roboczej.

19.XII -

Heinz Kammler wystosował do Reichsführera SS pismo wyjaśniające, że jeńcy wojenni ze względu na ich katastrofalny stan zdrowia nie są w przydatni przy budowie dlaszej części obozu w Lublinie. Prace budowlane wykonywać będą wyłącznie robotnicy cywilni i więźniowie z innych obozów koncentracyjnych.

23.XII -

Komendantura na Majdanku nawiązała korespondencję z firmą Testa (Międzynarodowe Towarzystwo do Zwalczania Szkodników - Tesch und Stabenow. Internationale Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung) w Hamburgu, gdyż zaistniała konieczność przeprowadzenia w obozie dezynfekcji. Firma Testa dostarczała takich środków chemicznych jak: cyklon, kalcyt, tlenek etylenu oraz wysyłała wyszkolony personel, który dokonywał dezynfekcji.

29.XII -

Inspektorat Obozów Konentracyjnych wydał tajny rozkaz w sprawie "oczyszczenia" obozów z elementów niepożądanych. Selekcje więźniów miały być przeprowadzane przez komisje złożone z lekarzy, a wybrani więźniowie przekazani do "specjalnego potraktowania", czyli wymordowania. Akcja oznaczona została szyfrem 14 f 13 i początkowo dotyczyła umysłowo chorych.

- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)