.: Inspektorat Obozów Koncentracyjnych (IKL)
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

WVHA
IKL
RSHA

Inspektorat Obozów Koncentracyjnych
(IKL, Inspektion der Konzetrationslager)

nspektorat Obozów Koncentracyjnych nigdy nie uzyskał statusu jednego z autonomicznych głównych urzędów SS. W latach 1934-1940 był on bowiem częścią Urzędu SS, późniejszego Głównego Urzędu SS następnie Głównego Urzędu Dowodzenia SS, a od marca 1942 r. Głównego Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego SS. Tym samym takie usytuowanie tej instytucji w ramach Sztafet Ochronnych powodowało jej zależności od szefów owych centralnych urzędów, którzy domyślnie mieli reprezentować interesy IKL-u wobec innych naczelnych organów SS.

Geneza Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych wywodzi się z utworzonej 20.06.1934 r. placówki służbowej Sztabu Reichsführera-SS zwanej Inspektorem Obozów Koncentracyjnych (Inspekteur der Konzentrationslager), którym został - w dniu 4.07.1934 r. - pełniący wówczas stanowisko komendanta KL Dachau SS-Brigadeführer Theodor Eicke. Kolejnym etapem rozwoju tej instytucji, która ewoluowała w kierunku porządkowania i tworzenia przez SS nowych obozów koncentracyjnych i reglamentowanego uniezależniania ich od organów niemieckiej policji politycznej oraz powoływania w ramach Sztafet Ochronnych oddziałów wartowniczych SS, które miały pełnić w tym czasie służbę w owych obozach, okazać się miało powołanie nowej struktury, która miała przejąć kontrolę szeroko rozumianym funkcjonowaniem ówczesnych obozów, działających w różnych landach Rzeszy. Rezultatem ewolucji organizacyjnej struktury kierowanej przez Theodora Eickego było wydanie 10.12.1934 r. przez Himmlera rozporządzenia o powołaniu Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych. Nie była to jednak struktura o jednoznacznym podporządkowaniu: kwestiami organizacyjnymi, administracyjnymi i gospodarczymi zajmować się miał Gestapa, natomiast sprawy dotyczące oddziałów wartowniczych miały być załatwiane poprzez Urząd SS (SS-Amt). Pod względem wewnętrznej struktury organizacyjnej ówczesny IKL składał się z Wydziału Centralnego, którego funkcjonariuszem byt adiutant Inspektora Obozów Koncentracyjnych oraz Wydziału Administracyjnego. Ten drugi, mimo swego podporządkowania Inspektorowi Obozów Koncentracyjnych był agendą Urzędu Administracji SS, instytucji SS kierowanej przez SS-Oberführera Oswalda Pohla. W ten sposób Placówka Administracyjna Inspektoratu Oddziałów Wartowniczych SS i Obozów Koncentracyjnych stała się ogniwem pośrednim miedzy SS-VA a obozowymi komórkami administracyjnymi. Sytuacja taka trwała do 1.04.1936 r., kiedy to rozpoczęto przygotowania do reorganizacji systemu obozów koncentracyjnych. Wtedy też, w związku z przekształceniem - z dniem 29.03.1936 r. - oddziałów wartowniczych SS (SS-Wachtruppen) w formację SS-Totenkopfverbände, w strukturach IKL-u powołano dodatkowo Wydział Sanitarny, który później przekształcono w komórkę Naczelnego Lekarza Obozów Koncentracyjnych oraz Wydział Personalny. Istniejący do tego czasu Wydział Centralny został przemianowany na Wydział Polityczny, który był odpowiednikiem agend policji politycznej i kryminalnej funkcjonujących w obozach, tyle że na najwyższym szczeblu dowodzenia SS. Wraz ze zmianą struktur organizacyjnych IKL-u i planowaną reformą systemu obozów daje się również zauważyć w tym okresie zwiększenie wzajemnych zależności miedzy nim a innymi centralnymi urzędami SS i podporządkowanymi im odpowiednimi departamentami. Nastąpiło wówczas wyraźne rozluźnienie więzi ze strukturami policyjnymi SS oraz ich zacieśnienie z Urzędem Administracji SS, Wydziałem Personalnym SS-HA oraz placówką Naczelnego Lekarza SS, którego szefem był SS-Obergruppenführer prof. dr Ernst Robert von Grawitz.

W dniu 8.10.1936 r., w ramach przebudowy formacji SS-Totenkopf utrzymywanych z budżetu państwa, zostało zawarte porozumienie miedzy SS-Brigadeführerem Oswaldem Pohlem a SS-Gruppenführerem Theodorem Eicke konkretyzujące zasady współpracy administracyjnej miedzy SS-VA a IKL. W jego wyniku, w ramach formacji SS-TV, powstało stanowisko oficera odpowiedzialnego za administracyjny nadzór nad tą formacja oraz kierownika Urzędu Administracyjnego Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych. W dniu 1.11.1936 r. powstał jednocześnie - w ramach IKL - etat kierownika odpowiedzialnego za kasę urzędową Inspektoratu, która w przyszłości miała kontrolować budżet i finanse poszczególnych obozów koncentracyjnych. W wyniku rozwoju formacji SS-Totenkopf oraz kursu jej dowódcy na wydzielenie w jej ramach pełnoprawnych oddziałów bojowych, które mogłyby brać udział w działaniach wojennych, a co ostatecznie zaowocowało powstaniem Dywizji SS "Totenkopf", w dniu 2.11.1939 r. SS-Gruppenführer Oswald Pohl zatwierdził ostatecznie kolejną reorganizację służb administracyjnych IKL, którą poprzedziło powstanie w październiku 1939 r. Generalnego Inspektoratu do Spraw Uzupełnień Kadrowych Formacji SS-Totenkopf. W wyniku podjętej w listopadzie tegoż roku decyzji administracja oddziałami SS-Totenkopf została podzielona na administrację Dywizji SS "Totenkopf", Administrację Uzupełnień Kadrowych Pułków SS-Totenkopf, której szefem został SS-Gruppenführer Theodor Eicke, oraz Administrację Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych, kierowaną przez oficera SS noszącego odtąd tytuł Inspektora Obozów Koncentracyjnych (Inspekteur der Konzentrationslager), którego stanowisko objął w dniu 15.11.1939 r. dotychczasowy szef sztabu formacji SS-TV SS-Oberführer Richard Glücks.

Niewątpliwy osłabieniem IKL-u było mianowanie 14.11.1939 r. Theodora Eickego dowódcą dywizji SS "Totenkopf". Nominacja ta osłabiała IKL poprzez fakt rozdzielenia formacji SS-TV od systemu obozów koncentracyjnych, połączonych personalnie osobą Theodora Eickego, co znalazło swój wyraz w likwidacji etatu Inspektora Obozów Koncentracyjnych i Dowódcy Formacji SS-Totenkopfverbände. Naturalną konsekwencją takiego kierunku rozwoju wydarzeń była praktyczna likwidacją formacji SS-Totenkopf, która trwała jeszcze w 1941 r., i zakończyła się ostatecznie jej wchłonięciem w struktury dowodzenia Waffen-SS. Z drugiej strony powiązanie systemu obozów koncentracyjnych z ekonomią SS zaowocowało ostatecznie powstaniem gospodarczego imperium SS.

Niezależnie od zmian organizacyjnych w administracyjnym pionie IKL, pod koniec lat trzydziestych w jego strukturach pojawia się nowa, wyspecjalizowana podkomórka organizacyjna. Był nią Wydział Prawny, który powołano 1.10.1938 r. w wyniku wydzielenia z Urzędu Administracyjnego SS części komórki o takiej samej nazwie. Do głównych zadań nowo utworzonego wydziału należało rozwiązywanie kwestii prawnych związanych z działaniami podejmowanymi przez Inspektorat Obozów Koncentracyjnych i sprawdzenie ich zgodności z ustawodawstwem obowiązującym na obszarze III Rzeszy oraz doradztwo prawne świadczone oddziałom SS-Totenkopf i jej członkom.

Kolejna zmiana związana z usytuowaniem IKL w strukturach naczelnych władz SS, polegająca na podporządkowaniu go Głównemu Urzędowi Dowodzenia SS, nie wpłynęła zasadniczo na kształt organizacyjny ani na zadania Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych. W tym okresie daje się jednak zauważyć dalsze zacieśnienie jego współpracy z administracyjnymi strukturami SS, co wiązało się z ekonomicznymi zadaniami, jakie postawiono przed większością ówczesnych obozów koncentracyjnych. Znalazło to swój ostateczny wyraz w ostatniej z większych wewnętrznych reform naczelnych struktur dowodzenia SS i w utworzeniu Głównego Urzędu Gospodarczo-Administracyjnego SS, do którego IKL został włączony 3.03.1942 r. (ze skutkiem od 16.03.1942 r.) i stanowił Grupę Urzędów D - Obozy Koncentracyjne. W ten sposób zakończył się proces zmian w ramach naczelnych organów dowodzenia SS, z którymi związane było podporządkowanie Inspektoratu Obozów Koncentracyjnych.

STRUKTURA IKL (w ramach WVHA)

Grupa Urzędów D - Obozy Koncentracyjne

Urząd D I - Urząd Centralny

Wydział D I/1- Więźniowie

Wydział D I/2 - Łączność, Ochrona Obozów i Psy Służbowe

Wydział D I/3 - Transport Samochodowy

Wydział D I/4 - Broń i Sprzęt Wojskowy

Wydział D I/5 - Szkolenie Pododdziałów SS

Urząd D II - Zatrudnienie Więźniów

Wydział D II/1 - Zatrudnienie Więźniów

Wydział D II/2 - Szkolenie Więźniów

Wydział D II/3 - Statystyka i Rachuba

Urząd D III - Sprawy Sanitarne i Obozowa Higiena

Wydział D III/1 - Medyczne i Stomatologiczne Zabezpieczenie                            Pododdziałów SS

Wydział D III/2 - Medyczne i Stomatologiczne Zabezpieczenie                            Więźniów

Wydział D III/3 - Higieniczne i Sanitarne Przedsięwzięcia w                            Obozach Koncentracyjnych

Urząd D IV - Administracja Obozów Koncentracyjnych

Wydział D IV/1 - Budżet, Kasy i Sprawy Żołdu

Wydział D IV/2 - Zaopatrzenie Żywnościowe

Wydział D IV/3 - Zaopatrzenie Odzieżowe

Wydział D IV/4 - Pomieszczenia i Magazyny

Wydział D IV/5 - Sprawy Prawne, Podatki i Kontrakty

- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)