.: Organizacja obozu na Majdanku
Strona główna
Aktualności
Historia obozów
Władze zwierzchnie
Obozy zagłady
Obozy koncentracyjne
KL Lublin (Majdanek)
   Obóz
    Założenia i budowa
    Organizacja obozu
    Obsada stanowisk
    FKL
   Podobozy
   Więźniowie
    Oznaczenia
    Funkcyjni
    Samopomoc i konspiracja
   Ucieczki
   Warunki bytowania
   Eksterminacja
   Grabież
   Kalendarium
   Obóz NKWD
   Procesy zbrodniarzy
   Muzeum
   Galeria
   Zdjęcia archiwalne
   Zdjęcia współczesne
Biogramy
Eksperymenty
Dokumenty
Słowniczek obozowy
Filmy
Czytelnia
Autorzy
Linki
Bibliografia
Subskrypcja
Wyróżnienia
Księga gości

L Lublin zorganizowano na podstawie przepisów zawartych w regulaminie opracowanym przez Inspektorat Obozów Koncentracyjnych w Oranienburgu (IKL). Ujęto w nim zasady funkcjonowania oraz kompetencje i zakres działania poszczególnych komórek. Pod względem organizacyjnym obóz na Majdanku składał się z sześciu wydziałów:

   - Wydział I – Komendantura (Kommandantur)
   - Wydział II – Polityczny (Politische Abteilung)
   - Wydział III – Kierownictwo obozu (Schutzhaftlagerführung)
   - Wydział IV – Administracyjno-Gospodarczy (Verwaltung)
   - Wydział V – Obozowa Służba Medyczna SS (Lagerarzt)
   - Wydział VI – Opieka Socjalna i Szkolenie Ideologiczne Oddziałów SS (Fürsorge-,Schulung- Und      Truppenbetreuung)

podporządkowanych służbowo komendantowi obozu mianowanemu na to stanowisko przez IKL.

Pierwszym komendantem obozu został mianowany SS-Standartenführer Karl Otto Koch, który podobną funkcję pełnił w Buchenwaldzie w latach 1937-1941. W rok później następcą Kocha został SS-Obersturmbannführer Max Koegel, były komendant obozu w Ravensbrüsk. Kolejnym komendantem mianowano SS-Sturmbannführera Hermanna Florstedta, a następnie SS-Obersturmbannführera Martina Weissa. Ostatnim komendantem Majdanka został SS-Obersturmbannführer Arthur Liebehenschel, skierowany z obozu w Auschwitz.

Rozległe zadania obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady wykonywała liczna załoga SS-mańska (ok.1200 osób), zgrupowana w kompaniach wartowniczych i administracji. W strukturze organizacyjnej Majdanka wyodrębniono w październiku 1942 r. obóz dla kobiet, do którego skierowano kilkanaście doświadczonych dozorczyń z obozu w Ravensbrück. Funkcję kierownika pełniła Oberaufsecherin - Elsa Ehrich podporządkowana bezpośrednio komendantowi KL Lublin.

Majdanek posiadał również obozy filialne. Były nimi dwa obozy w Lublinie: przy ulicy Lipowej i na terenach byłej fabryki samolotów oraz obozy w Budzyniu, Radomiu, Bliżynie i Warszawie. Większość podobozów związano z zakładami produkcyjnymi SS-owskiej spółki pod nazwą - Niemieckie Zakłady Wyposażenia (Deutsche Ausrüstungswerke, DAW).

Poniżej przedstawiono główne zadania oraz schematy organizacji ww. sześciu wydziałów KL Lublin.


KOMENDANT

+ mianowany na stanowisko przez IKL

+ zwierzchnik wszystkich SS-manów z załogi obozowej

+ odpowiadał za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem obozu i realizacją nałożonych na    niego zadań

+ koordynował działania wszystkich struktur organizacyjnych

+ odpowiadał za bezpieczeństwo i izolację obozu

+ od 30.04.1942 r. był kierownikiem wszystkich filii firm i przedsiębiorstw SS działających przy obozie

SS-Standartenführer Karl Otto Koch SS-Obersturmbannführer Max Koegel

SS-Sturmbannführera Hermanna Florstedt

SS-Obersturmbannführera Martina Weiss SS-Obersturmbannführer Arthur Liebehenschel


WYDZIAŁ I - KOMENDANTURA (ABTEILUNG I - KOMMANDANTUR)

+ zadania:
   - sprawy personalne i prawne załogi SS
   - zabezpieczenie obozowych środków transportu i łączności
   - konserwacja broni i drobnego sprzętu wojskowego

+ w skład wydziału wchodził obozowy urząd pocztowy (Poststelle)

+ do zadań zwierzchnika wydziału (adiutanta komendanta) należało m.in.:
   - kierowanie obiegiem urzędowej korespondencji pocztowej
   - redagowanie niektórych dokumentów
   - pilnowanie terminowego wykonywania rozkazów komendanta
   - kontrola tajne kancelarii
   - kontrola pracy wszystkich komórek wchodzących w skład ww. wydziału
   - kierowanie sprawami kadrowymi i osobowymi załogi
   - w czasie nieobecności komendanta był jego nieformalnym zastępcą do spraw obozowej załogi SS
   - często funkcję adiutanta komendanta łączono z funkcją oficera sądowego SS jednak nie było to regułą

+ do marca 1942 r., czyli reformy niektórych centralnych Urzędów SS i powstania SS-WVHA, w strukturze Wydziału I istniała sekcja odpowiedzialna za funkcjonowanie i sprawność obozowych urządzeń technicznych - Placówka Inżyniera Obozowego (Lageringenieur), która po reformie jako Sekcja Techniczna (Technische Abteilung), została włączona do Wydziału IV


WYDZIAŁ II - POLITYCZNY (ABTEILUNG II - POLITISCHE ABTEILUNG)

+ ekspozytura Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy (RSHA) na terenie obozu

+ zadania:
   - sprawy związane z prowadzeniem dokumentacji osobowej więźniów, ich rejestracją i nadawaniem numerów
   - inwigilacja społeczności więźniarskiej i załogi SS
   - wszczynanie dochodzeń, prowadzenie śledztw i przesłuchań

+ przy Wydziale działał Urząd Stanu Cywilnego (Standesamt), który m.in.:
   - wystawiał akty zgonu więźniów dla cywilnych i kościelnych organów administracyjnych
   - rejestrował dzieci urodzone w obozie
   - podlegało mu obozowe krematorium, w którym rejestrowano osoby w nim skremowane

+ na czele Wydziału II stał kierownik - Leiter der Politischen Abteilung
   - koordynował działania komórek organizacyjnych wchodzących w skał Wydziału II
   - podlegał służbowo komendantowi jako zwierzchnikowi całej załogi SS, jednak w sprawach merytorycznych podporządkowany był bezpośrednio placówce Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa SS, która mianowała go na to stanowisko


WYDZIAŁ III - KIEROWNICTWO OBOZU
    (ABTEILUNG III - SCHUTZHAFTLAGERFÜHRUNG)


+ zadania koncentrowały się na trzech głównych sferach działalności:
   - administracyjnej
         - ustalanie i meldowanie o stanie osobowym więźniów komendantowi
         - prowadzenie ewidencji i dokumentacji więźniów związanej z ich przemieszczaniem w obozie oraz podległych mu podobozach i komenderówkach
         - komunikowanie w sprawach więźniarskich z innymi strukturami administracji obozowej
   - porządkowej
         - kontrola zachowań więźniów w miejscach ich zakwaterowania i pracy
         - organizacja robót oraz realizacja zadań produkcyjnych obozu
   - socjalno-bytowej
         - raportowanie o stanie liczbowym więźniów do odpowiednich referatów Wydziału IV, na podstawie których zasiedlano bloki mieszkalne, wydawano pożywienie oraz odzież i obuwie

+ zwierzchnik wydziału był etatowym zastępcą komendanta

+ na czele Wydziału III stał główny kierownik obozu - 1. Schutzhaftlagerführer
   - był etatowym zastępcą komendanta i w czasie jego nieobecności podlegali mu SS-mani przeniesieni i odkomenderowani do Wydziału III
   - proponował i zatwierdzał kary, które wymierzano więźniom na podstawie karnych meldunków
   - zatwierdzał obsadę osobową tzw. "samorządu więźniarskiego"
   - był obecny przy wykonywaniu kar i egzekucji więźniów

+ w skład tego wydziału wchodziła również sekcja IIIa - Zatrudnienie więźniów, której kierownik był stałym zastępcą zwierzchnika omawianego wydziału i odpowiadał za organizację frontu robót oraz realizację zadań produkcyjnych obozu


WYDZIAŁ IV - ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
    (ABTEILUNG IV - VERWALTUNG)


+ zadania:
   - sprawy finansowe
   - mienie więźniów
   - aprowizacja obozu
   - zaopatrzenie więźniów w odzież
   - konserwacja urządzeń technicznych
   - gospodarowanie pomieszczeniami obozowymi

+ na czele Wydziału IV stał kierownik – Leiter der Abteilung IV - Verwaltung


WYDZIAŁ V - OBOZOWA SŁUŻBA MEDYCZNA SS (ABTEILUNG V - LAGERARZT)

+ odpowiedzialny za stan sanitarny obozu

+ składał się z trzech pionów:
   - medycznego
         - leczenie chorych członków obozowej załogi SS
         - prowadzenie selekcji więźniów w szpitalach obozowych i wybieranie do komór gazowych osób nierokujących na powrót do zdrowia i efektywnej pracy
         - selekcjonowanie transportów przychodzących do obozu
         - udział w akcji mordowania więźniów w komorach gazowych
         - uczestnictwo w egzekucjach i wykonywaniu niektórych kar obozowych
         - zapobieganie wybuchom epidemii
   - stomatologicznego
         - zapewnienie opieki dentystycznej załodze obozu
         - rejestrowanie cennych stopów dentystycznych posiadanych przez więźniów, które po ich śmierci były przetapiane i przekazywane do Banku Rzeszy
   - apteki obozowej
         - przechowywanie leków oraz cyklonu B służącego do dezynfekcji jak i uśmiercania więźniów w komorach gazowych

+ na czele Wydziału V stał naczelny lekarz obozowy SS - 1. Lagerarzt, który podlegał bezpośrednio komendantowi, jednak w sprawach merytorycznych - przed podjęciem ważnych decyzji    - konsultować się musiał z Urzędem D III - Sprawy sanitarne i obozowa higiena w SS-WVHA


WYDZIAŁ VI - OPIEKA SOCJALNA I SZKOLENIE IDEOLOGICZNE ODDZIAŁÓW
    SS (ABTEILUNG VI - FÜRSORGE-, SCHULUNG- UND TRUPPENBETREUUNG)


+ zadania:
   - zajmował się sprawami zabezpieczenia socjalnego esesmanów i ich rodzin
   - indoktrynacja ideologiczna załogi
   - organizacja życia kulturalnego obozowej załogi SS

+ zdarzało się, że funkcję kierownika Wydziału VI pełnili oficerowie związani z Wydziałem I - Komendanturą


ZAŁOGA WARTOWNICZA

+ najliczniejsza część załogi KL Lublin jak i innych obozów koncentracyjnych

+ określana jako SS-Totenkopf-Sturmbann lub SS-Wachsturmbann

+ zorganizowana w batalion wartowniczy złożony z siedmiu kompanii

+ na czele batalionu wartowniczego stał dowódca (Führer des SS-Totenkopf-Sturmbannes)
   - podporządkowany bezpośrednio komendantowi
   - zadania:
         - odpowiadał za odizolowanie obozu od otoczenia zewnętrznego
         - opracowanie systemu strzeżenia obozu
         - organizacja służby wartowniczej
         - powoływał i nadzorował pluton pogotowia bojowego (Bereitschaftszug)
   - jego bezpośrednimi podwładnymi byli dowódcy kompanii wartowniczych
   - miał do pomocy adiutanta i sierżanta sztabowego batalionu

- - - - - - - - - - - -
<-powrót | w górę

© Copyright Szycha (2004-2015)